Chi tiết tin

Mời tham gia góp ý văn kiện Đại hội XII của Đản

Ngày đăng: 15:31 | 17/07 Lượt xem: 1311

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý vào các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng,Kế hoạch số 181-KH/TU ngày 15/9/2015 của Tỉnh ủy về việc Hướng dẫn nhân dân thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng; Công văn số 1932-CV/TU, ngày 21/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều chỉnh thời gian gửi báo cáo tổng hợp ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước trân trọng kính mời toàn thể cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân phát huy trí tuệ, dân chủ, trách nhiệm với Đảng, với đất nước tích cực tham gia góp ý vào nội dung Dự thảo các văn kiện của Đảng.

Cụ thể như sau:

1- Thời gian thảo luận, góp ý

Việc hướng dẫn nhân dân thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng được tiến hành từ nay đến hết ngày 25/10/2015.

2- Nội dung lấy ý kiến

Nhân dân thảo luận, góp ý kiến các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng gồm: dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2016.
Việc góp ý kiến các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng có thể theo toàn bộ nội dung hoặc theo từng phần, từng vấn đề cụ thể trong hai văn kiện nêu trên.

  Để tạo thuận lợi cho việc góp ý có trọng tâm, trọng điểm, Cổng thông tin điện tử xin gợi ý một số nội dung cần tập trung thảo luận, góp ý như sau: 

          1. Đối với Dự thảo Báo cáo Chính trị, tập trung thảo luận, góp ý các vấn đề:

        - Đánh giá tổng quát kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI; 30 năm Đổi mới và 5 bài học lớn.

          - Dự báo tình hình thế giới và đất  nước.

          - Mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm 2016-2020.

        - Định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng và phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

          - Phương hướng, mục tiêu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp; phương hướng, nhiệm vụ phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường, các loại thị trường...

        - Phương hướng, nhiệm vụ đổi mới, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về giáo dục, đào tạo; phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ; xây dựng con người Việt Nam; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và các giải pháp thực hiện.

          - Quan điểm về quản lý phát triển xã hội; về các chính sách bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.

        - Phương hướng, giải pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường, phòng chống thiên tai.

         - Quan điểm, mục tiêu, chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế; định hướng, giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

          - Mục tiêu và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng an ninh.

          - Đánh giá tình hình xây dựng Đảng 5 năm qua, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; phương hướng xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao sức chiến đấu của Đảng.

          - Nội dung 6 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện tốt trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; v.v...

          2. Đối với Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020, tập trung thảo luận, góp ý về các vấn đề sau:

          - Dự báo tình hình trước và sau Đại hội XI.

          - Đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân.

         - Các quan điểm phát triển (tập trung vào các nội dung: thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; mô hình tăng trưởng; xây dựng nhà nước pháp quyền gắn với phát huy quyền làm chủ của người dân và phát triển mạnh doanh nghiệp Việt Nam).

          - Mục tiêu tổng quát;

          - Các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, môi trường.

         - Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, tập trung cho ý kiến: làm thế nào để phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường và tạo động lực, nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; giải pháp đẩy mạnh cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; chủ trương và giải pháp xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và đô thị; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đổi mới khoa học công nghệ; phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; giải pháp ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, quản lý, bảo vệ tài nguyên môi trường; nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm quyền tự do, dân chủ của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội; an ninh, quốc phòng, giữ vững chủ quyền quốc gia; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội hội nhập tế, v.v...

         Các ý kiến tham gia góp ý Dự thảo các Văn kiện của Đảng, đề nghị gửi về Cổng thông tin điện tử huyện Tiên Phước mục "Ý kiến bạn đọc" bên dưới hoặc gửi về địa chỉ Email: portal.tienphuoc@gmail.com      

Thời gian góp ý: từ nay đến ngày 25.10.2015.

Nội dung các Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng vui lòng xem link dưới đây:


Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng XII.

Tác giả: Văn phòng UBND huyện

Nguồn tin: Huyện ủy Tiên Phước, Cổng TTĐT tỉnh Quảng Nam

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo


Thăm dò ý kiến


Xin bạn cho ý kiến về cổng thông tin của chúng tôi ?
Kết quả bình chọn

Xin bạn cho ý kiến về cổng thông tin của chúng tôi ?

Bình thường
 
25%
5 Phiếu
Đẹp, tiện lợi tra cứu
 
50%
10 Phiếu
Cần chỉnh sửa thêm
 
25%
5 Phiếu
Tổng cộng: 20 Phiếu
X

LIÊN KẾT WEBSITE

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TIÊN NGỌC, HUYỆN TIÊN PHƯỚC
Địa chỉ: Xã Tiên Ngọc - Tiên Phước - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập