Chi tiết tin

Đảng uỷ xã Tiên Ngọc Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2024

Ngày đăng: 15:09 | 08/06 Lượt xem: 22

Đảng uỷ xã Tiên Ngọc Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2024

Thực hiện Chương trình công tác của Đảng ủy xã năm 2024; căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương. Đảng ủy xã xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống Ma túy với những nội dung cụ thể như sau:
I. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VÀ KIỂM SOÁT MA TUÝ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THỜI GIAN QUA
Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã đã thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; trong đó tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 95-KL/TW, ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 98/NQ-CP, ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Chỉ thị số 01- CT/TU, ngày 12/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kết luận số 49-KL/TU, ngày 24/10/2016 của Tỉnh ủy về định hướng và nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Chương trình số 20-CTr/HU, ngày 22/02/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TU; Chỉ thị số 18- CT/HU, ngày 14/01/2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 69/KH-UBND, ngày 18/5/2017 về thực hiện Chương trình số 20-CTr/HU, ngày 22/02/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Nghị quyết số 12 ngày 06/9/2021 của Đảng ủy xã về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống ma túy đạt được nhiều kết quả tích cực.
Tuy nhiên tình hình người nghiện ma túy; hút thuốc lá điện tử trong học sinh trên địa bàn xã Tiên Ngọc đang có chiều hướng phát sinh trong một bộ phận thanh thiếu niên và học sinh (có 2 trường hợp: 01 nghiện ma túy đang quản lý, 01 sau cai không có mặt tại địa phương). Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân và thanh thiếu niên và học sinh về tác hại của Ma túy, việc quản lý người nghiện ma tuý và sau cai nghiện còn hạn chế...Những khó khăn, hạn chế nêu trên đã tác động không nhỏ đến tâm tư, nguyện vọng và đời sống của một bộ phận Nhân dân, là một trong những tác nhân gây cản trở không nhỏ đối với việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền trong chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng chuyên trách trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy; nâng cao ý thức trách nhiệm của cơ quan, ban ngành và các đoàn thể, cán bộ đảng viên và nhân dân trong công tác phòng chống Ma túy góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã.
2. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện tội phạm, tệ nạn ma túy. Trong đó, tập trung các đối tội phạm và các tụ điểm phức tạp về ma túy; ngăn chặn có hiệu quả ma túy thẩm lậu từ bên ngoài vào địa bàn xã; không để xuất hiện tệ nạn ma túy trên địa bàn xã. Tiếp tục rà soát, lập hồ sơ và quản lý tốt số người sử dụng, người nghiện ma túy ngoài xã hội; triển khai thực hiện tốt các biện pháp cai nghiện và quản lý sau cai, phấn đấu không để xuất hiện tệ nạn ma túy trên địa bàn xã.
3. Việc triển khai thực hiện phải đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và xác định công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của các cơ quan, bàn, ngành, đoàn thể trên địa bàn xã.
III.Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện
Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống và kiểm soát ma túy; trọng tâm là thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị; Quyết định số 291/QĐ-TTg, ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Chương trình số 09-CTr/HU, ngày 18/3/2021 của BTV huyện uỷ về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 27/5/2020 của Tỉnh uỷ Quảng Nam về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trên địa bàn giai đoạn 2020-2025. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy; công tác quản lý ngườisử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện, người sau cai nghiện ma túy, công tác xác định tình trạng nghiện và cai nghiện ma túy tại các địa phương; gắn với kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống ma túy. Đẩy mạnh chuyển đổi trạng thái các mặt công tác phòng, chống ma túy từ “truyền thống” sang “hiện đại”, ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Tổ chức các hoạt động phối hợp, giao ban, trao đổi, chia sẻ nhân rộng những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, mô hình hiệu quả trong công tác phòng, chống ma túy giữa các ban, ngành và địa phương, nhất là các địa phương giáp ranh.
2. Công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy
Đa dạng hóa các nội dung, hình thức và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy; tập trung vào các thanh, thiếu niên, học sinh hư hỏng, đua đòi sử dụng thuốc lá điện tử tên địa bàn. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6”, bảo đảm hiệu quả thiết thực.
Tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật về phòng, chống ma túy, cảnh báo trực diện về hậu quả, tác hại, cách thức nhận biết các loại ma túy, nhất là ma túy tổng hợp, ma túy “núp bóng”, thuốc lá điện tử, nhận diện người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy...; phương thức, thủ đoạn tội phạm ma túy; kỹ năng phòng ngừa, chủ động tham gia tích cực tố giác, cung cấp thông tin về tội phạm, tệ nạn ma túy cho cơ quan chức năng khi phát hiện.
Thực hiện tốt công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục, tái hòa nhập cộng đồng cho người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư. Rà soát, xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình, tổ chức quần chúng tham gia phòng, chống ma túy trên địa bàn.
Củng cố, duy trì nâng cao hiệu quả thu thập thông tin liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy qua các “đường dây nóng”, “hòm thư tố giác tội phạm ma túy”, tạo điều kiện cho nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm. Động viên, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trong dịp tổng kết phong trào toàn dân BVANTQ.
3. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy
Triển khai đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình từ sớm; tuyệt đối “không để bị động, bất ngờ”, “không đi sau tội phạm”; chủ động phân tích, nhận diện, dự báo chính xác tình hình tội phạm ma túy nổi lên, nhất là các phương thức, thủ đoạn mới, đối tượng... để chủ động triển khai các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả.
Nghiên cứu xây dựng, triển khai các công tác tuyên truyền, phương án, kế hoạch chuyên đề về đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy nổi lên tại các địa bàn như: trong thanh, thiếu niên, học sinh sinh viên; phòng, chống ma túy “núp bóng” thuốc lá điện tử, shisha; Thực hiện tốt công tác nắm tình hình trên địa bàn liên quan đến ma túy.
Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, bàn, ngành, các đoàn thể trong công tác phòng, chống ma túy, xác định cụ thể vai trò, trách nhiệm, thực hiện nhiệm cụ của người đứng đầu. Thường xuyên và định kỳ giao ban các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đưa nội dung công tác phòng, chống ma túy để kịp thời trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, giải quyết các vụ việc, phối hợp đấu tranh đảm bảo đồng bộ, toàn diện.

4. Công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy; công tác cai nghiện và quản lý sau cai
Phát huy vai trò trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, người đứng đầu chính quyền địa phương, sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia vào công tác rà soát, thống kê, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy về địa phương. Tích cực tố giác khi phát hiện người có dấu hiệu hoặc sử dụng trái phép chất ma túy để kịp thời xử lý, góp phân đẩm bảo ANTT trên địa bàn.
Đẩy mạnh khai thác, ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai. Chủ động lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an cấp xã trong công tác xác định tình trạng nghiện, lập hồ sơ áp dụng các biện pháp cai nghiện, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai trên địa bàn.
Tạo điều kiện cho người đã cai nghiện được học nghề, tìm việc làm, vay vốn, sản xuất, kinh doanh và tiếp cận với các dịch vụ y tế, xã hội, phòng chống tái nghiện ma túy; huy động các tổ chức, cá nhân giúp đỡ, hỗ trợ tạo điều kiện cho người đã cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng.
5. Công tác bảo đảm nguồn lực phòng, chống ma túy
Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể quan tâm bố trí kinh phí hỗ trợ thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống ma túy. Tham mưu trình Hội đồng nhân dân xã ban hành Nghị quyết chính sách hỗ trợ kinh phí cho công tác phòng, chống tội phạm ma túy và cai nghiện ma túy, nhất là ưu tiên bố trí kinh phí tạo điều kiện cho người sau cai tìm việc làm và tái hòa nhập cộng đồng.
IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Công an xã
Thực hiện tốt chức năng cơ quan thường trực, giúp Ban Chỉ đạo 138 huyện đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo 138 xã trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy.
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Đảng ủy, UBND xã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Chương trình phòng, chống ma túy, giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch số 69/KH-UBND, ngày 18/5/2017 về thực hiện Chương trình số 20-CTr/HU, ngày 22/02/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Tham mưu UBND xã tổ chức các hoạt động hưởng ứng và triển khai thực hiện hiệu quả Tháng hành động, Ngày quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy trên địa bàn xã.
Khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai. Nghiên cứu phần mềm để quản lý thông tin người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, người quản lý sau cai nghiện ma túy, phục vụ công tác phân tích đánh giá và tham mưu lãnh, chỉ đạo thực hiện. Triển khai thực hiện tốt các biện pháp trong quá trình phối hợp xác định tình trạng nghiện, lập hồ sơ áp dụng các biện pháp cai nghiện, công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai. Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý tội phạm liên quan đến ma túy trên địa bàn.
Phối hợp với Đoàn thanh niên, Hiệu trưởng các trường học triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phối hợp giữa các đơn vị về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục. Đặc biệt, tập trung vào các thanh, thiếu niên, học sinh hư hỏng, đua đòi, sử dụng các loại ma túy “núp bóng”, thuốc lá điện tử để kịp thời giáo dục, răng đe, xử lý theo quy định. Trong đó, hằng năm tổ hướng dẫn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng tuyên truyền phòng, chống ma túy cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, tuyên truyền viên ở các cơ quan, đơn vị, các trường. Phối hợp Phát thanh – Truyền thanh xã xây dựng, phát các chuyên mục liên quan công tác phòng, chống ma túy phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Nghiên cứu xây dựng các mô hình phòng, chống ma túy tại Khu dân cư, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
2. Lao động - Thương binh và Xã hội
Rà soát, đánh giá thực trạng về các dịch vụ hỗ trợ cho người nghiện, người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn, trên cơ sở đó đề xuất Uỷ ban nhân dân xã tham mưu cấp trên xây dựng cơ chế, chính sách nâng cao hiệu quả công tác quản lý sau cai, tư vấn việc làm, hỗ trợ sinh kế cho người nghiện, người sau cai nghiện ma túy.
Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an triển khai có hiệu quả công tác rà soát, lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai, tạo công ăn việc làm giúp họ tái hòa nhập cộng đồng.
3. Y tế xã
Quản lý chặt chẽ các loại tiền chất, các loại thuốc hướng thần gây nghiện. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất dùng vào mục đích y tế, khám, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học. Thực hiện tư vấn tham gia quản lý cai nghiện tại gia đình cho các đối tượng có nhu cầu cai nghiện, tư vấn về pháp luật, phương pháp cai nghiện tại gia đình và cộng đồng tạo điều kiện, động viên giúp đỡ để họ tái hòa nhập cộng động dân cư.
4. Văn hóa - Thông tin
Chủ động lồng ghép việc tuyên truyền phòng chống ma túy vào các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao kết hợp với việc xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các chương trình kinh tế - xã hội khác.
Tăng cường phát thanh tuyên truyền hậu quả, tác hại của tệ nạn ma túy, giáo dục pháp luật về ma túy, cảnh báo vấn nạn về ma túy; hướng dẫn kỹ năng nhận diện, xử lý với các tình huống khi phát hiện liên quan đến tội phạm, tệ nạn ma túy để người dân nâng cao cảnh giác, có biện pháp phòng ngừa.
5. Các trường học
Phối hợp Công an thị xã và các ngành liên quan tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống ma túy trong học đường; phát hiện, ngăn chặn hiệu quả, kịp thời học sinh hư hỏng, đua đòi, sử dụng các loại ma túy “núp bóng”, thuốc lá điện tử để kịp thời giáo dục, răng đe, xử lý theo quy định.
Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến giáo dục thông qua các hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa với nội dung phòng, chống ma túy cho học sinh. Phấn đấu 100% học sinh, cán bộ và giáo viên trường học trên địa bàn được tuyên truyền, giáo dục về tác hại của tệ nạn ma túy và được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tệ nạn ma túy.
Tổ chức đánh giá thực trạng tình hình học sinh và cán bộ, giáo viên liên quan đến tệ nạn ma túy để có biện pháp phòng ngừa ma túy xâm nhập học đường.
Đa dạng hóa các hoạt động phòng, chống ma túy, nhất là tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, phát động phong trào phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trong học sinh.
Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ phòng, chống ma túy cho cán bộ làm công tác học sinh, cán bộ Đoàn, Hội, giáo viên và Hội phụ huynh.
6. Tài chính - Kế hoạch
Chủ trì, phối hợp tham mưu bố trí kinh phí bảo đảm cho các hoạt động phòng, chống ma túy; kiểm tra, theo dõi việc sử dụng kinh phí phòng, chống ma túy.
Phối hợp Công an xã và các ngành liên quan quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm xã có hiệu quả, hỗ trợ đắc lực công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn.
7. Đoàn Thanh niên xã
Phối hợp Công an xã, các trường học trên địa bàn giúp đỡ, cảm hóa thanh, thiếu niên chậm tiến trên địa bàn dân cư, phấn đấu 100% đoàn viên, thanh niên không vi phạm pháp luật nói chung, tệ nạn ma túy nói riêng.
Phối hợp Công an xã đổi mới và nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục nhận thức về phòng, chống ma túy cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên. Tập trung tuyên truyền về tác hại và xu hướng sử dụng ma túy tổng hợp, ma túy “núp bòn” thuốc lá điện tử, chất hướng thần và một số chất ma túy mới; phổ biến pháp luật về phòng, chống túy, tuyên truyền vận động thanh thiếu niên vi phạm tệ nạ ma túy ma túy dưới mọi hình thức.
Nghiên cứu, tổ chức thêm các hình thức hoạt động, sân chơi bổ ích, phù hợp để thu hút đoàn viên, thanh niên, nhất là số thanh thiếu niên có biểu hiện hư hỏng không tham gia sinh hoạt Đoàn để họ tích cực tham gia, thông qua đó tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, thanh niên; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong phòng, chống ma túy.
Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia đấu tranh phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên. Tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu niên đăng ký tham gia phong trào “3 không - không sự dụng; không buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; không dung túng, bao che cho tội phạm về tệ nạn ma túy”. Xây dựng tại mỗi chi đoàn, địa bàn dân cư có ít nhất 01 đội thanh niên xung kích, đội thanh niên tự quản, tổ thanh niên cơ động… tham gia phòng, chống ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội.
Nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ thanh niên có nguy cơ cao, thanh niên sau cai tái hòa nhận cộng đồng. Chủ động phối hợp rà soát, thống kê chính xác, lập danh sách cụ thể thanh thiếu niên nghi sử dụng, nghiện ma túy, tập trung cho công tác phòng ngừa, can thiệp sớm, ngăn chặn sự gia tăng tệ nạn ma túy trên địa bàn.
8. Hội liên hiệp Phụ nữ thị xã
Nâng cao hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân về phòng, chống ma túy ngay từ trong gia đình. Xây dựng các sản phẩm truyền thông phù hợp, hiệu quả, chú trọng các sản phẩm truyền thông đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, phục vụ tuyên truyền diện rộng. Đẩy mạnh phong trào tham gia phong ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm về tệ nạn ma túy trong cộng đồng dân cư và phối hợp quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ con em, người thân lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng.
9. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức thành viên
Tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình phối hợp phòng chống ma túy; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống ma túy tại cộng đồng dân cư; trong công nhân, viên chức, người lao động; trong học sinh, đoàn viên, hội viên. Kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa xã.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ động lồng ghép việc “Xây dựng xã lành mạnh không có tệ nạn ma túy” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả xây dựng mô hình khu dân cư, xã, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường “An toàn về an ninh trật tự”. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm liên quan đến ma túy.
Đổi mới nội dụng, nâng cao tính chủ động trong công tác tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên trong triển khai các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền có liên quan đến công tác phòng, chống ma túy và xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy”.
10. Ủy ban nhân dân xã
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống ma túy và tác hại của ma túy đến mọi người dân; phát động phong trào toàn dân tích cực phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy; quản lý, giáo dục, cảm hóa người nghiện ma túy và người đã cai nghiện ở địa phương.
Tổ chức lồng ghép thực hiện công tác phòng, chống ma túy với các chương trình kinh tế, xã hội khác.
Tích cực triển khai có hiệu quả công tác giữ vững xã ổn định về ma túy; phối hợp các lực lượng chức năng củng cố và giữ vững xã trong sạch, lành mạnh, không có tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu xã không có tệ nạn ma túy.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Các chi bộ trực thuộc, UBND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức triển khai tuyên truyền, quán triệt nội dung Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 27/5/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam và kế hoạch này đến cán bộ, đảng viên, và Nhân dân; xây dựng kế hoạch cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn để triển khai thực hiện. Định kỳ, kiểm tra, giám sát và tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện.
1. HĐND, UBND xã, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trầo toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch này.
2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; thực hiện tốt công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết và Kế hoạch.
3. Giao cho Công an xã tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy; Chính quyền và Ban Chỉ đạo 138 xã chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; Định kỳ 6 tháng (trước ngày 10/6), 01 năm (trước ngày 10/12) báo cáo kết quả về Đảng ủy theo dõi, chỉ đạo.
4. Các đồng chí Đảng ủy viên tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các chi bộ trong việc thực hiện Chương trình này.

Tác giả: Đảng uỷ xã

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo


Thăm dò ý kiến


Xin bạn cho ý kiến về cổng thông tin của chúng tôi ?
Kết quả bình chọn

Xin bạn cho ý kiến về cổng thông tin của chúng tôi ?

Bình thường
 
25%
5 Phiếu
Đẹp, tiện lợi tra cứu
 
50%
10 Phiếu
Cần chỉnh sửa thêm
 
25%
5 Phiếu
Tổng cộng: 20 Phiếu
X

LIÊN KẾT WEBSITE

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TIÊN NGỌC, HUYỆN TIÊN PHƯỚC
Địa chỉ: Xã Tiên Ngọc - Tiên Phước - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập