Chi tiết tin

Đảng xã Tiên Ngọc ban hành kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2024

Ngày đăng: 16:14 | 31/01 Lượt xem: 24

Đảng xã Tiên Ngọc ban hành kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2024

Ngày 12 tháng 01 năm 2024, Đảng uỷ xã Tiên Ngọc ban hành kế hoạch số 185 về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh, của huyện trong năm 2024.
Thực hiện Hướng dẫn số 56 -HD/BTGHU, ngày 08/01/2024 của Ban tuyên giáo vụ Huyện ủy về Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh, của huyện trong năm 2024. Đảng ủy xã Tiên Ngọc xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tận dụng thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của tỉnh, của huyện, của xã.
2. Yêu cầu
Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đúng các quy định hiện hành. Lồng ghép với việc tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, các phong trào thi đua yêu nước và kỷ niệm các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, huyện, xã trong năm 2024.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM
A. CÁC NGÀY LỄ LỚN VÀ SỰ KIỆN LỊCH SỬ CỦA ĐẤT NƯỚC
1. Kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước
tuyên truyền trên Đài truyền thanh, trang Cổng thông tin điện tử, mạng xã hội xã, các phương tiện cổ động trực quan, hội thảo, tọa đàm; thông qua đội ngũ tuyên truyền viên và sinh hoạt Nhân dân, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội.
1.1. Nội dung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước
a) Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) và đón Tết nguyên đán Giáp Thìn: (1) Truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định vai trò, uy tín, bản lĩnh, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng 94 năm qua. (2) Khẳng định chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhân dân ta; đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân ta; nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, nhất là sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. (3) Kết quả, thành tựu đã đạt được trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, đặc biệt là những chuyển biến tích cực trong đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; kết quả xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ; khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nâng cao văn hóa chính trị, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên; đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; phát huy dân chủ đi đôi với kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên xây dựng, thực hiện cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền; xử lý những hành vi vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước; kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giám sát, phản biện và huy động Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. (4) Kết quả cụ thể hóa, thể chế hóa các nội dung trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, nhất là những vấn đề về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với việc đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách để mọi cán bộ, đảng viên “không thể, không dám, không muốn tham nhũng”. (5) Khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, sát sao, kịp thời của Đảng, Nhà nước; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự đoàn kết, phối hợp của các cấp, các ngành; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong năm 2023. Nêu rõ đất nước đã thực hiện thắng lợi, khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ: vừa phát triển kinh tế nhanh và bền vững, vừa kiểm soát lạm phát, vừa giữ vững sự phát triển ổn định, an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng, thị trường tiền tệ, thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, vừa tập trung ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh vừa đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn,... gắn với tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. (6) Tuyên truyền Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024, đặc biệt là về những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến Xuân về; ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phê phán những hành vi trái với văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết Nguyên đán của dân tộc. (7) Các hoạt động chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng xuân Giáp Thìn; các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi, động viên các bậc lão thành cách mạng, gia đình chính sách, người có công với nước, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong dịp Tết, nhất là ở biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, nơi phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào vùng dân tộc thiểu số miền núi; người lao động làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất mất việc làm. (8) Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
b) Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch): (1) Truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; giáo dục các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ hướng về cội nguồn của dân tộc, tưởng nhớ, tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân có công lao to lớn trong công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (2) Tuyên truyền, giới thiệu các giá trị truyền thống, lịch sử, văn hóa của đất nước và con người Việt Nam được vun đắp, hình thành từ thời đại Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh, trong đó có việc bảo tồn và phát huy các di sản, di tích thời đại Hùng Vương; cổ vũ các tầng lớp Nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, phồn vinh, hạnh phúc. (3) Những kết quả đạt được trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, gắn với tuyên truyền những nội dung cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam và Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021; đẩy mạnh tuyên truyền các hệ giá trị quốc gia; hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. (4) Vai trò sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời tôn vinh tập thể, cá nhân có những công lao, đóng góp đối với việc xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
c) Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024): (1) Giá trị và ý nghĩa lịch sử, tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. (2) Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần anh dũng, mưu trí, sáng tạo, quả cảm, vượt mọi gian khổ, hy sinh của quân và dân ta làm nên những chiến công vang dội; vai trò của hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam; sự giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế, của Nhân dân lao động và lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc cũng như trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. (3) Nét độc đáo, đặc sắc nhất của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; những bài học kinh nghiệm quý báu về tập hợp lực lượng, phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. (4) Tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh tính mạng, cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự quan tâm của các cấp, các ngành, các địa phương, sự giúp đỡ của doanh nghiệp, tổ chức xã hội với phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với nước. (5) Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
d) Kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024): (thực hiện theo Hướng dẫn của Ban tuyên giáo Huyện ủy)
đ) Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024): (1) Thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. (2) Lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. (3) Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. (4) Kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở các cấp, các ngành; phát hiện, biểu dương và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm sáng tạo; tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và lâu dài của việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, gắn với các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các quy định về trách nhiệm nêu gương. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam, với việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. (5) Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm diễn ra ở các cấp, ngành, đoàn thể từ huyện tới cơ sở; chú trọng tới khu căn cứ địa cách mạng và những nơi có Khu di tích, Nhà lưu niệm Cụ Huỳnh Thúc Kháng. (6) Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.
e) Kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2024) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024): (1) Khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và mốc son chói lọi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm; sự vận dụng sáng tạo những bài học của Cách mạng Tháng Tám trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc cũng như trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. (2) Những thắng lợi vĩ đại và thành tựu có ý nghĩa lịch sử của đất nước trong gần tám thập kỷ qua, nhất là sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; đồng thời nêu bật công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong các giai đoạn cách mạng. (3) Tuyên truyền về những thành tựu trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; phân tích làm rõ quan điểm, mục tiêu trọng tâm, nhiệm vụ và giải pháp về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn mới được nêu trong Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương; tuyên truyền về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, giáo dục, khơi dậy tinh thần, ý thức trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước. (4) Truyền thống yêu nước cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của mỗi người Việt Nam. (5) Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và lợi ích quốc gia dân tộc.
1.2. Các hoạt động tuyên truyền:
Tuyên truyền trên Đài truyền thanh, trang Cổng thông tin điện tử xã, mạng xã hội, các phương tiện cổ động trực quan, hội thảo, tọa đàm; thông qua hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh.
2. Kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
2.1. Nội dung tuyên truyền
a) Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú (01/5/1904 - 01/5/2024), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam: (1) Thân thế, cuộc đời hoạt động và những cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú đối với Đảng và cách mạng Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, nhất là những đóng góp quan trọng trên cương vị Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng. (2) Ý nghĩa và giá trị của Bản Luận cương Chính trị năm 1930 do đồng chí Trần Phú khởi thảo và các văn kiện của Đảng ta trong thời kỳ đồng chí làm Tổng Bí thư đã góp phần hình thành đường lối cơ bản của cách mạng Việt Nam, chỉ đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi gian lao, thử thách, giành được nhiều thắng lợi vẻ vang. (3) Tấm gương mẫu mực về phẩm chất, đạo đức; tình thương yêu đồng chí, đồng bào; lòng trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của Đảng; ý chí kiên cường, bất khuất trước kẻ thù của Tổng Bí thư Trần Phú. (4) Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm diễn ra tại tỉnh Hà Tĩnh, Phú Yên và các địa phương khác.
b) Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 - 01/01/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam: ( Thực hiện theo hướng dẫn của Ban tuyên giáo Huyện ủy)
c) Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (02/4/1904 - 02/4/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam:
(1) Cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Lương Bằng - người chiến sĩ cộng sản mẫu mực, kiên trung, thuộc lớp chiến sĩ đầu tiên của cách mạng Việt Nam, người học trò và người bạn chiến đấu sớm nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người hoạt động xuất sắc của Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. (2) Tấm gương sáng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bất khuất kiên trung, suốt đời phấn đấu, hy sinh vì lợi ích của dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân, vì sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. (3) Việc học tập và noi theo tấm gương đạo đức cách mạng của đồng chí Nguyễn Lương Bằng ở các cấp, các ngành và trên quê hương Hải Dương. (4) Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm diễn ra ở ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, đặc biệt những nơi đồng chí công tác và hoạt động cách mạng.
d) Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 -01/6/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam:
(1) Cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Giong đối với cách mạng Việt Nam và quê hương Cao Bằng, đặc biệt là những cống hiến của Đồng chí trong lãnh đạo trực tiếp xây dựng cơ sở cách mạnh và tổ chức đảng đầu tiên ở Cao Bằng và Lạng Sơn; việc khôi phục hệ thống tổ chức đảng và phong trào cách mạng Bắc Kỳ trong những năm 1930; một trong những người đặt nền móng xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, trên nền tảng thế trận lòng dân. (2) Tấm gương sáng ngời của một người cộng sản trung kiên, một người con tiêu biểu của đồng bào các dân tộc quê hương cách mạng Cao Bằng đã chiến đấu kiên cường, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và lý tưởng cộng sản cao đẹp; học tập và noi theo tấm gương đạo đức cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Giong ở các cấp, các ngành, nhất là quê hương Cao Bằng. (3) Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm diễn ra ở ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, đặc biệt những nơi đồng chí hoạt động cách mạng.
đ) Kỷ niệm năm lẻ 5 ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam:
Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Cụ Nguyễn Văn Tố (5/6/1889 - 5/6/2024), Trưởng ban Thường trực Quốc hội; Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (4/11/1909 - 4/11/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.
2.2. Các hoạt động tuyên truyền:
Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, các phương tiện cổ động trực quan,...
3. Kỷ niệm năm tròn sự kiện lịch sử quan trọng
3.1. Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024)
a) Chủ đề tuyên truyền kỷ niệm: “Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại”
b) Nội dung tuyên truyền: (1) Sự ra đời, quá trình xây dựng, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong 80 năm qua, gắn với truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và dân tộc; những chiến thắng và chiến công chói lọi của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước, trong xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; những hình ảnh và phẩm chất cao đẹp của bộ đội cụ Hồ; những tập thể và cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. (2) Kết quả 35 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân; vai trò quân đội trong tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh của đất nước; những bài học kinh nghiệm lớn về xây dựng Quân đội nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh. (3) Các hoạt động kỷ niệm và phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. (4) Đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước nhằm phi chính trị hóa lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Quân đội nhân dân với các tầng lớp Nhân dân.
3.2. Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024)
a) Chủ đề tuyên truyền kỷ niệm: “Hà Nội - Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người - Nơi hội tụ, kết tinh và tỏa sáng những giá trị cao quý, tiêu biểu của dân tộc”
b) Nội dung tuyên truyền: (1) Ý nghĩa lịch sử to lớn của Ngày Giải phóng Thủ đô; truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và tự hào về Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng. (2) Lịch sử, văn hóa, con người Hà Nội, những thành tựu nổi bật của Thủ đô sau 70 năm giải phóng, đặc biệt là sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước. (3) Tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp của các tầng lớp Nhân dân trong xây dựng, phát triển Thủ đô; biểu dương những tấm gương, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, những công dân tiêu biểu của Thủ đô. (4) Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, của Đảng bộ Thành phố Hà Nội nói riêng về xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội “văn hiến - văn minh - hiện đại”.
3.3. Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024)
a) Chủ đề tuyên truyền kỷ niệm: “Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 - Thắng lợi to lớn của Nhân dân Việt Nam trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ”.
b) Nội dung tuyên truyền: (1) Bối cảnh quốc tế và trong nước dẫn tới Hội nghị Giơ-ne-vơ 1954 về hòa bình ở Việt Nam, Đông Dương; quá trình chuẩn bị đàm phán đi đến ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam của Đoàn đại biểu Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam); vai trò của các bên tham gia, thành phần tham dự và diễn biến Hội nghị. (2) Kết quả Hội nghị Giơ-ne-vơ 1954, nội dung cơ bản của Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa của Hiệp định này đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam và đối với các phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa, phụ thuộc trên thế giới. (3) Những bài học kinh nghiệm từ việc đàm phán, ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, nhấn mạnh sự vận dụng các bài học kinh nghiệm trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, nhất là đối với công tác đối ngoại. (4) Tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của các tầng lớp Nhân dân đối với nền ngoại giao Việt Nam; đặc biệt là các thành viên trong Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa và những cán bộ, chiến sĩ đã tham gia phục vụ cuộc đấu tranh ngoại giao của Việt Nam tại Hội nghị Giơ-ne-vơ; chú trọng tuyên truyền sự ủng hộ, giúp đỡ chân thành của bạn bè quốc tế đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của Nhân dân Việt Nam. (5) Chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước Việt Nam, những thành tựu của ngoại giao Việt Nam 70 năm qua, nhất là trong gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. (6) Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận kết quả, ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam.
3.4. Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Bình Giã (02/12/1964 - 02/12/2024)
a) Chủ đề tuyên truyền kỷ niệm: “Chiến thắng Bình Giã - dấu mốc chói lọi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc”
b) Nội dung tuyên truyền: (1) Tuyên truyền bối cảnh lịch sử và diễn biến trận Bình Giã; ý nghĩa và bài học lịch sử của Chiến thắng trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; khẳng định chiến thắng Bình Giã là dấu mốc chói lọi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc. (2) Tôn vinh và tri ân tinh thần chiến đấu kiên cường, anh dũng hy sinh của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; nhất là những cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trực tiếp tham gia trận đánh. (3) Những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của các tỉnh Đông Nam Bộ nói chung và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng sau 60 năm Chiến thắng Bình Giã; khơi dậy và phát huy tinh thần Chiến thắng Bình Giã, xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh Đông Nam Bộ, cùng cả nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
3.5. Kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/01/1979 - 7/01/2019); Kỷ niệm 45 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/2/1979 - 17/2/2024): ( Thực hiện heo hướng dẫn của Ban tuyên giáo Huyện ủy)
3.6. Kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024) và 55 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2024): (1) Hoàn cảnh ra đời, nội dung cốt lõi và giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chính Minh; khẳng định Di chúc là một văn kiện lịch sử cực kỳ quan trọng, kết tinh tư tưởng, văn hoá, trí tuệ, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một bậc vĩ nhân, Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, Nhân dân ta và non sông đất nước ta. (2) Tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, soi đường dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước đi đến thắng lợi. (3) Những thành tựu to lớn, bài học kinh nghiệm qua 55 năm thực hiện Di chúc, trong đó tập trung tuyên truyền thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; xây dựng Đảng thực sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. (4) Biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Di chúc và sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và phủ định ý nghĩa, giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và Di chúc nói riêng.
3.7. Kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024).
Nội dung tuyên truyền: (1) Sự ra đời, phát triển của Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn và Đường Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; làm rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa của đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; khẳng định quyết định mở đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam là một chủ trương đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Bác Hồ, một sáng tạo độc đáo về quân sự của Đảng và Quân đội ta; nêu bật tinh thần anh dũng, kiên cường, mưu trí, sáng tạo của các lực lượng tham gia mở đường, vận chuyển và tinh thần hữu nghị, đoàn kết chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược của quân và dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia và sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới. (2) Tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến to lớn của Bộ đội Trường Sơn, dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong, công nhân giao thông, văn nghệ sĩ, đồng bào các dân tộc đã từng tham gia, phục vụ chiến đấu, làm nhiệm vụ trên đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của Bộ đội Trường Sơn trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh và hạnh phúc. (3) Khẳng định việc phát huy truyền thống Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh anh hùng, bất khuất, huyền thoại, một kỳ tích của Nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) và kết quả, kinh nghiệm trong xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng (1976 - 2023) của Binh Đoàn 12. Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn) trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
4. Kỷ niệm các ngày lễ quốc tế
4.1. Nội dung tuyên truyền các ngày lễ quốc tế
a) Kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2024): (1) Cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin - Lãnh tụ cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. (2) Khẳng định giá trị bền vững và sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay và sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận giá trị lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác-Lênin. (3) Tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành.
b) Kỷ niệm 206 năm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818 - 5/5/2024): (1) Cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp vĩ đại của C.Mác đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người. (2) Khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng trong Di sản tư tưởng của C.Mác, đặc biệt là chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư. (3) Khẳng định tính đúng đắn và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay; sự vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác ở các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay, nhấn mạnh những thành tựu đem lại và bài học kinh nghiệm; đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin.
c) Kỷ niệm 204 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2024):
(1) Cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của Ph.Ăng-ghen đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học và giai cấp công nhân. (2) Di sản tư tưởng, lý luận của Ph.Ăng-ghen trong cuộc tranh đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. (3) Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới ở Việt Nam.
4.2. Các hoạt động tuyên truyền: Tổ chức tuyên truyền trên trên hệ thống truyền thanh xã, trang Cổng thông tin điện tử xã, mạng xã hội, các phương tiện cổ động trực quan,…
B. CÁC NGÀY LỄ LỚN VÀ SỰ KIỆN CỦA TỈNH QUẢNG NAM
1. Kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh
1.1. Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 - 28/3/2024) gắn với kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2024)
a) Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang, quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khẳng định sự ra đời của Đảng bộ tỉnh là bước ngoặt quan trọng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Nhân dân Quảng Nam. Nêu bật quá trình lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong các phong trào đấu tranh cách mạng (1930 - 1975), lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh, lãnh đạo đổi mới, xây dựng và phát triển (1975 đến nay). Đẩy mạnh tuyên truyền thành tựu đạt được của tỉnh sau 49 năm giải phóng (1975 - 2024), đặc biệt là sau 27 năm tái lập tỉnh (1997 - 2024). Tuyên truyền, vận động thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và huyện năm 2024. Đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc xuyên tạc về lịch sử Đảng bộ tỉnh và sự nghiệp xây dựng, phát triển của tỉnh, huyện.
b) Hình thức tuyên truyền: (1) gặp mặt truyền thống, tham quan di tích lịch sử và các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, … để hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình, đối tượng chính sách. (2) Phát động các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử; đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; … (3) Tổ chức các hội nghị gặp mặt, biểu dương điển hình tiên tiến và gương người tốt việc tốt nhất là trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. (4) Tổ chức tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chính trị - xã hội của các đoàn thể nhân dân. (5) Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật và truyền thống lịch sử, văn hóa,… (6) Tổ chức tuyên truyền trên Đài truyền thanh, trang Cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, các phương tiện cổ động trực quan, bảng điện tử, panô, áp phích, … ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở; đồng thời hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ lớn của đất nước.
1.2. Kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Thượng Đức (07/8/1974 - 07/8/2024)
Thực hiện theo Hướng dẫn của ban Ban Tuyên giáo Huyện ủy
C. CÁC NGÀY LỄ LỚN VÀ SỰ KIỆN CỦA HUYỆN VÀ CỦA XÃ
1. Kỷ niệm các ngày lễ lớn của huyện
1.1. Kỷ niệm 49 năm Chiến thắng Tiên Phước - Phước Lâm (10/3/1975 - 10/3/2024)
* Nội dung tuyên truyền:
- Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của quân và dân Tiên Phước và những bài học kinh nghiệm rút ra trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
- Nêu bật những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của huyện trong những năm qua, nhất là nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII.
- Làm rõ những kết quả và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua các kỳ đại hội ở các cấp, các tổ chức đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm gắn với việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn huyện.
* Các hoạt động kỷ niệm: Tuyên truyền rộng rãi hệ thống truyền thanh, cổng thông tin điện tử huyện, mạng xã hội, tuyên truyền cổ động trực quan,...
1.2. Kỷ niệm 108 năm Danh xưng Tiên Phước (1916 - 2024) và 78 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (16/6/1946 - 16/6/2024)
* Nội dung tuyên truyền
- Truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng bộ huyện trong 78 năm qua, làm rõ những thành tựu to lớn của Đảng bộ huyện dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Qua đó, rút ra ý nghĩa và những bài học kinh nghiệm trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước trong giai đoạn hiện nay.
- Tri ân những cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đã chiến đấu, cống hiến, hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển quê hương Tiên Phước.
- Tuyên truyền những thành tựu kinh tế - xã hội trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nữa nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết số 15 -NQ/HU, ngày 12/12/2023 của Huyện ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2024; kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" ở các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị.
* Các hoạt động kỷ niệm: Tùy theo tình hình thực tế của địa phương, đơn vị tổ chức mạn đàm, tọa đàm; tổ chức thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống truyền thanh – truyền hình huyện, hệ thống phát thanh cơ sở, Cổng thông tin điện tử huyện, mạng xã hội,…
1.3. Kỷ niệm 62 năm chiến dịch “Vượt sông Tiên giải phóng Sơn - Cẩm - Hà” (25/9/1962 - 25/9/2024)
* Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền theo đề cương của Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
* Các hoạt động tuyên truyền: Tùy theo điều kiện cụ thể địa phương tổ chức sinh hoạt kỷ niệm phù hợp, hiệu quả. Tổ chức tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, trên hệ thống truyền thanh của xã, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.
1.4. Kỷ niệm 70 năm cuộc đấu tranh Cây Cốc - Tiên Phước (29/9/1954 - 29/9/2024)Thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy
1.5. Kỷ niệm 63 năm chiến dịch vượt sông Tranh giải phóng Tiên Lãnh - Tiên Ngọc (27/10/1961 - 27/10/2024)
Thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy
1.6. Kỷ niệm 69 năm ngày đồng bào, đồng chí hy sinh trong các vụ thảm sát tại Sơn - Cẩm - Hà (02/12/1955 - 02/12/2024)
Thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy
1.7. Kỷ niệm 148 năm Ngày sinh Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng (01/10/1876 - 01/10/2024)
* Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền theo Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 148 năm Ngày sinh Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng do Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát hành.
* Các hoạt động tuyên truyền
- Tổ chức tuyên truyền theo đề cường kỷ niệm 148 năm Ngày sinh Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng đến cán bộ, đảng viên thông qua các cuộc sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan.
- Tổ chức tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, trên hệ thống truyền thanh,… tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân. Công tác tuyên truyền cần đảm bảo sâu rộng, lan tỏa trong xã hội, nhằm tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức chính trị, nhất là đối với thế hệ trẻ.
1.8. Kỷ niệm 106 năm Ngày mất cụ Lê Cơ (26/10/1918 - 26/10/2024)
* Nội dung tuyên truyền:
- Tuyên truyền theo Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 106 năm Ngày mất cụ Lê Cơ gắn với kỷ niệm 121 năm phong trào Duy Tân (1903 - 2024). Trong đó cần tập trung tuyên truyền thân thế, sự nghiệp, những đóng góp của cụ Lê Cơ trong công cuộc thực hành Duy tân ở làng Phú Lâm và bài học lịch sử.
- Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kết quả phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hoạt động của hệ thống chính trị của tỉnh, huyện trong năm 2023.
1.9. Kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng bộ xã 21/7/1947-21/7/2024:
* Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm:
- Tuyên truyền theo Đề cương tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.
- Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền sâu rộng đến đoàn, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong phù hợp và thiết thực.
- Tổ chức tuyên truyền trên Đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử,….
- Tổ chức gặp mặt ôn lại truyền thống; tuyên truyền thông qua các cuộc họp, hội nghị cán bộ, CC, đầu tuần, hàng tháng, họp chi bộ, và sinh hoạt Nhân dân các thôn và các chi hội đoàn thể.
- Tuyên truyền bằng khầu hiệu, Pa nô, tại cơ quan, trường học, nhà thôn và ccas trục đường chính.
III. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!
2. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn!
3. Nhiệt liệt chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/02/1930 - 3/02/2024)!
4. Nhiệt liệt chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 - 28/3/2024)!
5. Nhiệt liệt chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2024)!
6. Nhiệt liệt chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024)!
7. Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)!
8. Nhiệt liệt chào mừng 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2024)!
9. Nhiệt liệt chào mừng 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024)!
10. Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024)!
11. Nhiệt liệt chào mừng 50 năm Ngày Chiến thắng Thượng Đức (07/8/1974 - 07/8/2024)!
12. Nhiệt liệt chào mừng 79 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2024) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024)!
13. Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024)!
14. Nhiệt liệt chào mừng 60 năm Ngày Chiến thắng Bình Giã (02/12/1964 - 02/12/2024)!
15. Nhiệt liệt chào mừng 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024)!
16. Tinh thần cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2 - 9 bất diệt!
17. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
18. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII!
19. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024!
20. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tiên Phước lần thứ XVII!
21. Nhiệt liệt chào mừng 49 năm Ngày giải phóng huyện Tiên Phước (10/3/1975 - 10/3/2024)!
22. Nhiệt liệt chào mừng 108 năm Danh xưng Tiên Phước (1916 - 2024) và 78 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (16/6/1946 - 16/6/2024)!
23. Nhiệt liệt chào mừng 62 năm chiến dịch vượt sông Tiên giải phóng Sơn - Cẩm - Hà (25/9/1962 - 25/9/2024)!
24. Kỷ niệm 70 năm cuộc đấu tranh Cây Cốc - Tiên Phước (29/9/1954 - 29/9/1924)!
25. Nhiệt liệt chào mừng 148 năm Ngày sinh Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng (01/10/1876 - 01/10/2024)!
26. Nhiệt liệt chào mừng 63 năm chiến dịch vượt sông Tranh giải phóng Tiên Lãnh - Tiên Ngọc (27/10/1961 - 27/10/2024)!
27. Kỷ niệm 69 năm ngày đồng bào, đồng chí hy sinh trong các vụ thảm sát tại Sơn - Cẩm - Hà (2/12/1955 - 2/12/2024)!
28. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
29. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước!
30. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!
31. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
32. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
33. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
34. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
* Ngoài ra, tiếp tục sử dụng bộ câu khẩu hiệu tuyên truyền theo Công văn số 115-CV/BTGHU, ngày 17/5/2022 về “cung cấp khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” và Công văn số 169 - CV/BTGHU, ngày 24/11/2022 về “tuyên truyền cổ động trực quan về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam” của Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ban hành.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. UBND xã: Tổ chức phát động các phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn thể Nhân dân lập thành tích chào mừng các ngày lễ, các sự kiện lịch sử của đất nước, của tỉnh và của huyện, của xã.Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, tuyên truyền trực quan, thông tin lưu động, hệ thống truyền thanh của xã...
2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các chi bộ trực thuộc: Phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên vượt qua khó khăn; duy trì phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm lao động, sản xuất và kinh doanh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị. Phối hợp chỉ đạo và tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, các hoạt động kỷ niệm, tọa đàm, nói chuyện truyền thống; đồng thời thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân.
Chủ động nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng Nhân dân, tham mưu định hướng, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp, nổi cộm, không để xảy ra điểm nóng, mất an ninh trật tự trên địa bàn.
3. Ban Tuyên giáo Đảng ủy tham mưu cho Đảng ủy xây dựng kế hoạch tổ chức chỉ đạo các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm thích hợp, thiết thực, hiệu quả. Phối hợp theo dõi việc tổ chức thực hiện kế hoạch.

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo


Thăm dò ý kiến


Xin bạn cho ý kiến về cổng thông tin của chúng tôi ?
Kết quả bình chọn

Xin bạn cho ý kiến về cổng thông tin của chúng tôi ?

Bình thường
 
25%
5 Phiếu
Đẹp, tiện lợi tra cứu
 
50%
10 Phiếu
Cần chỉnh sửa thêm
 
25%
5 Phiếu
Tổng cộng: 20 Phiếu
X

LIÊN KẾT WEBSITE

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TIÊN NGỌC, HUYỆN TIÊN PHƯỚC
Địa chỉ: Xã Tiên Ngọc - Tiên Phước - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập