Chi tiết tin

Đảng uỷ xã Tiên Ngọc Kế hoạch số 205-KH/HU, ngày 10/5/2024 của Huyện uỷ Tiên Phước thực hiện Chương trình số 54-CTr/TU, ngày 12/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 46 - NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mói, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới

Ngày đăng: 15:04 | 08/06 Lượt xem: 17

Đảng uỷ xã Tiên Ngọc Kế hoạch số 205-KH/HU, ngày 10/5/2024 của Huyện uỷ Tiên Phước thực hiện Chương trình số 54-CTr/TU, ngày 12/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 46 - NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mói, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới

Thực hiện Kế hoạch số 205-KH/HU, ngày 10/5/2024 của Huyện uỷ Tiên Phước về thực hiện Chương trình số 54-CTr/TU, ngày 12/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (viết tắt Chương trình 54-CTr/TU) về thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị (viết tắt Nghị quyết 46-NQ/TW) về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Đảng ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 46-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình 54-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân.
- Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động cùa Hội Nông dân xã; phát huy vai trò của tổ chức hội trong thực hiện tốt vai trò chủ thể, trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới bền vững và công nghiệp hoá, đô thị hoá nông thôn, hội nhập quốc tế.
2. Yêu cầu
Việc cụ thể hoá, triển khai thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, phải được tiến hành đồng bộ, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết thực tiễn, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong triển khai thực hiện.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát
Đổi mới và nâng cao chất lượng phong trào nông dân, xây dựng Hội Nông dân xã vững mạnh; làm tốt vai trò đại diện; động viên, cổ vũ nông dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ, tích cực tham gia phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, của Nhân dân
2. Mục tiêu cụ thể
Hằng năm, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các mục tiêu cụ thể sau:
- Kết nạp mới từ …….. hội viên nông dân trở lên.
- 100% cán bộ Hội Nông dân, chi hội trưởng nông dân được bồi dưỡng kiến thức về nông nghiệp, kinh tế nông thôn, nghiệp vụ công tác hội.
- Đào tạo, bồi dưỡng nghề cho hội viên, nông dân, lao động nông thôn từ …….. người trở lên.
- Bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho…….nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp xã trở lên.
- Thành lập mới ………tổ hội nông dân nghề nghiệp,………chi hội nông dân nghề nghiệp.
- Vận động từ ……… hội viên, nông dân trở lên tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã; thành lập mói ít nhất …….mô hình kinh tế tập thể (tổ hợp tác, hợp tác xã) sản xuất, kinh doanh trên lĩnh vực nông nghiệp.
- ………% trở lên hộ nông dân đãng ký phấn đấu, trong đó, có………% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.
- 97% trở lên hội viên nông dân tham gia bảo hiểm y tế, trên 02% hội viên nông dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
- Đăng ký và có ít nhất …….sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu.
- Vận động xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân hàng năm đặt và vượt chỉ tiêu Huyện giao.
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phối hợp của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ với hội nông dân
Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chi bộ, UBND, UBMT các đoàn thể, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng đối với hội nông dân; xây dựng Hội vững mạnh toàn diện; tăng cường phát triển hội viên ưu tú cho Đảng. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chủ trương của Đảng về nông dân và hội nông dân.
2. Tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết 46-NQ/TW, nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới
Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Nghị quyết 46-NQ/TW, Chương trình 54-CTr/TU nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động của các chi bộ và hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trong việc thực hiện nghị quyết, chương trình gắn với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, cần cù, sáng tạo, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển trong cán bộ, hội viên nông dân, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy giá trị, phẩm chất tốt đẹp của người nông dân, tích cực xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế.
Tăng cường tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật, mô hình hay, điển hình tiên tiến trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đẩy mạnh hoạt động kết nối giữa tổ chức Hội với hội viên, nông dân thông qua Internet, mạng xã hội; xây dựng, phát triển các nhóm hội viên nòng cốt, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, cung cấp thông tin chính thống, định hướng cho hội viên, nông dân.
Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập họp, đoàn kết nông dân, nâng cao hiệu quả các phong trào nông dân; gắn công tác tuyên truyền, vận động với giải quyết lợi ích thiết thực của hội viên, nông dân trong hoạt động của Hội, nhất là sinh hoạt chi hội, tổ hội, câu lạc bộ nông dân. Tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay để đầu tư phát triển nông nghiệp sinh thái bền vững, theo chuỗi giá trị, nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế... gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và thực hiện có hiệu quả Đồ án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại gắn phát triển du lịch sinh thái mang đặc trưng vùng trung du xứ Quảng huyện Tiên Phước, Nghị quyết 35/2021/NQ-HĐND, ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025.
Tổ chức phát động triển khai rộng khắp phong trào “Đoàn kết sáng tạo”, phong trào thi đua “Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; thực hiện tốt công tác giám sát và phản hiện xã hội trong xây dựng NTM. Triển khai hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kình doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; mô hình “Ngày thứ 6 trong dân”, câu lạc bộ “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Nông dân với pháp luật'... Tiếp tục hoàn thiện nâng cao tiêu chí cụm dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Xây dựng các Chi hội nông dân nghề nghiệp, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự” và “5 cùng”. Tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng NTM; nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp... để thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia khởi nghiệp, sáng tạo, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững.
3. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức hội nông dân từ xã đến các chi hội, phù hợp với quá trình phát triển trong giai đoạn mới; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đảm số lượng, chất lượng; bố trí chủ tịch Hội là cấp uỷ viên có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất, am hiểu về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; có uy tín, tâm huyết, trách nhiệm và kinh nghiệm công tác.
Đa dạng hóa phương thức, mô hình tập hợp, đoàn kết nông dân gắn vói nguyện vọng, nhu cầu nghề nghiệp, địa bàn dân cư; phát triển các mô hình chi hội, tổ hội, câu lạc bộ, trọng tâm là chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội. Làm tốt công tác phát triển hội viên, quản lý hội viên và nâng cao chất lượng hội viên; mở rộng đối tượng kết nạp và thành phần sinh hoạt trong chi hội, tổ hội phù hợp với điều kiện tại địa phương. Tiếp tục phát huy hiệu quả “Quỹ hỗ trợ nông dân”. Đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động Hội.
4. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghề cho nông dân, lao động nông thôn và hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh
Tạo điều kiện, khuyến khích nông dân, lao động nông thôn học nghề, nâng cao năng lực gắn với các mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; mở rộng hoạt động tư vấn về nghề nghiệp, việc làm, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh; hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp xanh, sạch, bền vững. Thường xuyên cử cán bộ, hội viên hội nông dân tham gia đào tạo, bồi dưỡng nghề, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp do các cấp tổ chức.
Triển khai tốt các hoạt động tín dụng, hỗ trợ vốn cho nông dân; phát huy vai trò của Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong cung cấp tín dụng đối với các hộ sản xuất nông nghiệp, nhất là hộ nghèo, hộ gia đình chính sách; mở rộng mô hình Hội Nông dân tín chấp cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh qua các ngân hàng thương mại, các quỹ tín dụng. UBND xã tăng cường quản lý, bố trí vốn từ ngân sách nhà nước, đồng thời vận động nguồn lực xã hội cho Quỹ hỗ trợ nông dân để xây dựng các mô hình điểm trong phát triển nông nghiệp ở nông thôn.
Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ kết nối thị trường, đa dạng hình thức quảng bá, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, tiêu thụ nông sản, hàng hoá, xây dựng chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, đăng ký, bảo hộ thương hiệu, chuyển đổi số, bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; phổ biến, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân.
5. Động viên nông dân tích cực tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động
Tạo điều kiện cho nông dân tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, xây dựng xã, huyện đạt tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, chỉ số phát triển con người trên địa bàn huyện.
Vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là phong trào “Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới’, “Quảng Nam chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh", cuộc vận động xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị vãn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”', phát huy hiệu quả phong trào thi đua xây dựng “Vườn - Tường - Đường đẹp”', xây dựng các mô hình thôn, xóm sáng - xanh - sạch - đẹp - hiệu quả làm tiền đề để phát triển du lịch cộng đồng, nông thôn theo hướng bền vững, lâu dài; thực hiện có hiệu quả Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, hình thành các sản phẩm OCOP có giá trị thương hiệu cao, sản lượng lớn gắn với xây dựng các điểm trưng bày, giới thiệu, kinh doanh sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu.
Phát huy vai trò cộng đồng, gia đình, tinh thần học hỏi của nông dân trong xây dựng văn hoá sản xuất, tiêu dùng, sinh hoạt, ứng xử; thực hiện nếp sống văn minh, quy ước, hương ước ở nông thôn; gìn giữ, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Phối hợp thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, chăm sóc sức khỏe, y tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa, thể dục, thể thao nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho nông dân.
6. Phát huy vai trò của hội nông dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dụng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh
Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội của hội nông dân, chú trọng giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; hoạt động của chính quyền; đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý.
Nâng cao chất lượng thực hiện quyền dân chủ trực tiếp, pháp luật về dân chủ cơ sở, phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giảm sảt, dân thụ hưởng”, góp phần bảo đảm quyền làm chủ của nông dân, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Tích cực tham gia đóng góp xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp - nông dân - nông thôn; phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội lắng nghe, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nông dân; hoà giải mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, xây dựng tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn, góp phần phát huy truyền thống, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nông dân đối với Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị.
7. Chủ động hội nhập, mở rộng họp tác quốc tế, đẩy mạnh đối ngoại nhân dân
Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách phát triển đất nước và đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, những thành tựu trong công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước. Thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ để nông dân hợp tác, trao đổi, giới thiệu hàng hóa nông sản với doanh nghiệp, thị trường ngoài địa phương. Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ đối với các sản phẩm nông nghiệp trên địạ bàn xã.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các chi bộ, UBND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, Chương trình 54-CTr/TU và Kế hoạch này đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.
2. ủy ban nhân dân xã tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách theo thẩm quyền phù hợp với tình hình, điều kiện, yêu cầu của xã để thực hiện tốt Nghị quyết số 46-NQ/TW, Chương trình 54-CTr/TU và kế hoạch này; đồng thời, chỉ đạo phối hợp với Hội Nông dân xã triển khai thực hiện có hiệu quả.
3. Ban Tuyên giáo Đảng ủy, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết sổ 46-NQ/TW, Chương trình 54-CTr/TU đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân;.
4. Khối Dân vận Đảng ủy tham mưu chủ trì, chỉ đạo Hội nông dân xã, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, Chương trình 54-CTr/TU và Kế hoạch này, định kỳ báo cáo Đảng ủy theo dõi, chỉ đạo.

Tác giả: Đảng uỷ xã

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo


Thăm dò ý kiến


Xin bạn cho ý kiến về cổng thông tin của chúng tôi ?
Kết quả bình chọn

Xin bạn cho ý kiến về cổng thông tin của chúng tôi ?

Bình thường
 
25%
5 Phiếu
Đẹp, tiện lợi tra cứu
 
50%
10 Phiếu
Cần chỉnh sửa thêm
 
25%
5 Phiếu
Tổng cộng: 20 Phiếu
X

LIÊN KẾT WEBSITE

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TIÊN NGỌC, HUYỆN TIÊN PHƯỚC
Địa chỉ: Xã Tiên Ngọc - Tiên Phước - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập