Chi tiết tin

Đảng uỷ xã Tiên Ngọc ban hành Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày đăng: 14:24 | 08/06 Lượt xem: 43

Đảng uỷ xã Tiên Ngọc ban hành Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thực hiện Kế hoạch số 208 -KH/HU, ngày 14/5/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
(viết tắt là: nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư), Đảng ủy xã Tiên Ngọc ban
hành Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác
phẩm của Tổng Bí thư trên địa bàn xã, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về nội
dung cốt lõi trong tác phẩm của Tổng Bí thư. Tạo sự thống nhất trong toàn hệ
thống chính trị, đồng thuận trong Nhân dân về chủ trương, đường lối đối ngoại của
Đảng; khơi dậy niềm tự hào, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo
của Đảng. Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn
vị, trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền những nội dung cốt lõi
của tác phẩm; phấn đấu thực hiện thắng lợi nhũng mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ
tỉnh, Đảng bộ huyện, Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
2. Yêu cầu
Đợt sinh hoạt chính trị về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư phải được triển
khai thực hiện nghiêm túc, sâu rộng đến từng chi bộ bằng các chuyên đề cụ thể; đợt
sinh hoạt chính trị phải bảo đảm thực chất, hiệu quả, tránh hình thức, chiếu lệ. cấp
ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp chịu trách nhiệm về chất lượng đợt sinh
hoạt chính trị.
II. NỘI DUNG SINH HOẠT CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG
1. Những nội dung cốt lõi của tác phẩm
1.1 Phần thứ nhất: Vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối
ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Khẳng định bước phát triển về tư duy lý luận của Đảng về đối ngoại trong
công cuộc đổi mới đất nước dựa trên sự kế thừa, phát huy truyền thống dân tộc, tư
tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh và phù hợp với quy luật phát triển, các xu thế lớn
trong sự vận động của quan hệ quốc tế. Đặc biệt, tập trung làm sáng tỏ bản sắc đối
ngoại “cây tre Việt Nam gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển”, thấm đượm tâm
hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam.
Khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quan trọng nhất để phát huy hiệu
quả và sức mạnh tổng hợp của đối ngoại. Trên cơ sở đánh giá những kết quả, thành
tựu nổi bật trong từng thời kỳ, khẳng định đối ngoại đã góp phần rất quan trọng
vào thành tựu chung, to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước ta; đồng thời, nhấn
mạnh 05 bài học kinh nghiệm quý báu được đúc rút từ thực tiễn triển khai để tiếp
tục phát huy, làm tốt hơn nữa trong thời gian đến.
Làm rõ bối cảnh thời đại, những yêu cầu đặt ra và 06 nhiệm vụ chủ yếu của
công tác đối ngoại, ngoại giao trong giai đoạn mới. Khẳng định tư tưởng chỉ đạo
xuyên suốt của Đảng là nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình,
hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại.
Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong
cộng đồng quốc tế.
1.2. Phần thứ hai: Đổi ngoại Việt Nam vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu
nghị, hợp tác và phát triển
Khẳng định đối ngoại là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ thống
chính trị, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, quản lý tập trung của Nhà
nước. Khẳng định sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các trụ cột: Đối ngoại
Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; sự triển khai đồng bộ, hiệu
quả, không ngừng mở rộng, làm sâu sắc mối quan hệ với các nước; trong đó, đặc
biệt là các nước láng giềng, các nước lớn, đối tác quan trọng.
Khẳng định vị thế của Việt Nam trong quan hệ hợp tác song phương và đa
phương với các đối tác trong tất cả các lĩnh vực, cũng như sự đóng góp của Việt
Nam trong xây dựng, định hình các thể chế đa phương và trật tự- chính trị - kinh té
quốc tế, vì lợi ích quốc gia - dân tộc và lợi ích chung của cộng đồng quốc tế trên cơ
sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên họp quốc và luật pháp quốc tế.
1.3. Phần thứ ba: Dấu ấn đối ngoại, ngoại giao
Đánh giá cao của bạn bè quốc tế đối với những thành tựu đối ngoại nổi bật, có
ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đã đạt được trong gần 40 năm đổi mới. Khẳng định
giá trị thời đại của trường phái đối ngoại mang bản sắc “cây tre Việt Nam” cũng
như phong cách ngoại giao đặc sắc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Nhấn mạnh sự ủng hộ và đồng thuận to lớn của Nhân dân đối với đường lối,
chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta dưới sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, thể hiện sự kính trọng, tình cảm trân quý và sự
tri ân sâu sắc, dưới góc nhìn đa dạng, nhiều chiều của cán bộ, đảng viên và Nhân
dân đối với đồng chí Tổng Bí thư.
2. Giá trị của tác phẩm
Tác phẩm là tài liệu nghiên cứu quý giá về đường lối đối ngoại, ngoại giao
Việt Nam, đã hệ thống hóa, khái quát hóa các chủ trương, nguyên tắc, tư tưởng chỉ
đạo, phương châm, phương thức triển khai đường lối đối ngoại của Đảng trong gần
40 năm đổi mới. Nội dung của tác phẩm là sự chắt lọc, đúc kết từ nghiên cúu lý
luận sâu sắc và hoạt động thực tiễn cách mạng phong phú của đồng chí Tổng Bí
thư; góp phần phát triển tư duy lý luận của Đảng ta về đối ngoại và hội nhập quốc
té.
Tác phẩm khẳng định thành tựu, ý nghĩa lịch sử và vai trò tiên phong của
công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong
gần 40 năm đổi mới. Làm sáng tỏ sự hình thành, phát triển của trường phái đối
ngoại, ngoại giao “cây tre Việt Nam”; chỉ rõ những mục tiêu, nhiệm vụ, định
hướng cho công tác đối ngoại trong tình hình mới. Tác phẩm là cuốn cẩm nang
giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên, nhất là cán
bộ làm công tác đối ngoại nắm vững và triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại
trong thời gian đến.
Tác phẩm góp phần hiệu quả vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,
đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai sự thật của các thế lực
thù địch, cơ hội chính trị nhằm phá hoại mối quan hệ đối ngoại, hình ảnh của Việt
Nam trên trường quốc tế.
III. HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, TÀI LIỆU TỒ CHỨC
SINH HOẠT CHÍNH TRỊ, TƯ TỪỞNG
1. Hình thức
Đưa việc giới thiệu tác phẩm vào trong hội nghị Tuyên truyền viên, sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề trong cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng, đoàn thể.
2. Đối tượng: cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền,
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng
viên và tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân.
3. Thời gian tổ chức
Việc thực hiện đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng cần được xem là nhiệm vụ
chính trị thường xuyên, lâu dài, tập trung cao điểm vào các dịp kỷ niệm những
ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; các sự kiện chính trị - đối ngoại quan trọng.
Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30/7/2024.
4. Tài liệu sinh hoạt
(1) Tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam
toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng (đường link: https://stbook.vn/store_detail/xaydung-va-
phat-trien-nen-doi-ngoai-ngoai-giao-viet-nam-toan-dien-hien-dai-mangdam-ban-sac-cay-tre-viet-nam-/890).
(2) Toàn văn nội dung phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 (đường link: https://special.nhandan.vn/Tiep-
tuc-doi-moi-xay-dung-va-phat-trien-nen-ngoai-giaoViet-Nam/index.html).
(3) Tài liệu thông tin nội bộ “Thành tựu đối ngoại Việt Nam trong nửa nhiệm
kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng” (theo Công văn số 902-
CV/BTGTU, ngày 06/3/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã gửi đến các cấp ủy,
tổ chức đảng),
HI. TỔ CHỨC THựC HIỆN
1. Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã; Ủy ban nhân dân xã, ủy ban Mặt trận
Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội xã
- Xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, tổ
chức triển khai tốt đợt sinh hoạt chính trị về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư
đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân bằng các hình thức đa dạng, phong phú, phù
hợp với tình hình thực tế cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường đôn đốc, kiểm
tra việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị. Báo cáo việc triển khai đợt sinh hoạt chính
về Đảng ủy xã trước ngày 20/7/2024.
- Tăng cường theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên,
đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân; đẩy mạnh công tác đấu tranh, phản
bác, nâng cao cảnh giác trước âm mưu thù địch, thông tin xuyên tạc về đường lối,
chính sách đối ngoại Việt Nam của các đối tượng, thế lực phản động, cơ hội, nhất
là trên không gian mạng (nếu có).
-Đồng chí Bí thư chi bộ, người đứng đầu ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ
chức chính trị - xã hội xã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về
chất lượng đợt sinh hoạt chính trị.
2.UBND xã
Chỉ đạo xây dựng kế hoạch chủ động tuyên truyền về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư với hình thức đa dạng, phù hợp, tuyên truyền, lan tỏa nội dung tác phẩm; thành tựu đối ngoại của Việt Nam trong gần 40 năm thực hiện đường lối Đổi mới và nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện, Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
3. Ban Tuyên giáo Đảng ủy
- Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư; tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân nhằm lan tỏa đợt sinh hoạt chính trị; đưa nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư vào các nội dung trọng tâm.

Tác giả: lê văn sơn

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo


Thăm dò ý kiến


Xin bạn cho ý kiến về cổng thông tin của chúng tôi ?
Kết quả bình chọn

Xin bạn cho ý kiến về cổng thông tin của chúng tôi ?

Bình thường
 
25%
5 Phiếu
Đẹp, tiện lợi tra cứu
 
50%
10 Phiếu
Cần chỉnh sửa thêm
 
25%
5 Phiếu
Tổng cộng: 20 Phiếu
X

LIÊN KẾT WEBSITE

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TIÊN NGỌC, HUYỆN TIÊN PHƯỚC
Địa chỉ: Xã Tiên Ngọc - Tiên Phước - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập