Chi tiết tin

Đảng uỷ xã Ban hành kế hoạchtổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Vững bưóc dưới cờ Đảng” nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) và 94 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 - 28/3/2024)

Ngày đăng: 16:38 | 29/01 Lượt xem: 28

tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Vững bưóc dưới cờ Đảng” nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) và 94 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 - 28/3/2024)

Thực hiện Kế hoạch số 181-KH/HU, ngày 24/01/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Vững bước dưới cờ Đảng” nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) và 94 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 - 28/3/2024), Đảng ủy xã xây dựng Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Vững bước dưới cờ Đảng” trên địa bàn xã, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam 94 năm qua; những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước, của tỉnh, huyện dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. Phát huy giá trị văn hóa truyền thong, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến Xuân về.
2. Thông qua đợt sinh hoạt chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc; quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhũng mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện, Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
3. Đợt sinh hoạt chính trị phải được triển khai thực hiện sâu rộng; bảo đảm thực chất, hiệu quả, tránh hình thức, chiếu lệ; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp chịu trách nhiệm về chất lượng đợt sinh hoạt chính trị; tuyên truyền, đấu tranh, phản bác nhũng quan điểm, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch; giảm thiếu, hạn che các luồng thông tin tiêu cực, suy diễn, đồn đoán thiếu cơ sở, gây hoang mang, dao động, ảnh hưởng đến niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THÒI GIAN, HÌNH THỨC VÀ TÀI LIỆU
1, Nội dung đợt sinh hoạt chính trị
- Nội dung trọng tâm là ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam; những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước, của tỉnh dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định vai trò, uy tín, bản lĩnh, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng 94 năm qua. Khẳng định chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhân dân ta; đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hộ Chí Minh và Nhân dân ta; nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng, phát triển của nước ta và sự phát triển của tỉnh Quảng Nam, nhất là sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. Những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến Xuân về.
- Thông tin, tuyên truyền kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay; khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đúng đắn, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền tỉnh, huyện, xã. Thành tựu đạt được về công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện, xã những năm qua là niềm tin, động lực, tiền đề quan trọng cho sự phát triển của tỉnh, huyện, xã trong những năm đến.
- Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện, xã.
- Thông tin kết quả điều tra, xử lý của ủy ban Kiểm tra Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sai phạm của một sổ cá nhận trong thực hiện chủ trương “chuyến bay giải cứu”; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn tỉnh; kế hoạch, giải pháp khắc phục trong thời gian đến; trên cơ sở đó, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm, hiệu quả các vãn bản có liên quan về những điều đảng viên không được làm; về trách nhiệm nêu gương; về quy định phát ngôn, quy định sử dụng mạng xã hội của cán bộ, đảng viên; về công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII đã đề ra.
2. Đối tượng: Cán bộ, công chức, đảng viên, nhân dân, đoàn viên, hội viên trên địa bàn xã.
3. Thời gian tổ chức: Đợt sinh hoạt chính trị được tổ chức vào dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) và 94 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 - 28/3/2024).
4. Hình thức:
- Đảng ủy xã: Tổ chức các điểm cầu ở xã, tham gia Hội nghị trực tuyến của tỉnh, huyện dự kiến vào sáng ngày 02/2/2024 (theo công văn chỉ đạo trực tuyến của Huyện).
- Các chi bộ, UBND, ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội xã: Tổ chức sinh hoạt chính trị trong các hội nghị, cuộc họp của chi bộ, cơ quan, đơn vị, các cuộc họp nhân dân và hội viên.
5. Tài liệu: Đề cương tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Vững bước dưới cờ Đảng” nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) và 94 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 - 28/3/2024).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy; ủy ban Nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội xã
- Xây dựng kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nghiêm túc, tạo bước chuyển biến thực sự trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị. Báo cáo kết quả tổ chức đợt sinh hoạt chính trị của chi bộ, cơ quan, đơn vị, về Đảng ủy (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy) trước ngày 15/3/2024.
- Đồng chí bí thư Chi bộ, người đứng đầu UBND, ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm về chất lượng đợt sinh hoạt chính trị.
- Tăng cường theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân; đồng thời, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia hưởng ứng đợt sinh hoạt chính trị.
2. UBND xã
- Chỉ đạo Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, xây dựng kể hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan về đợt sinh hoạt chính trị trên địa bàn xã; treo các cụm panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường chính, tại các cơ quan, Trường học, Nhà văn hoá các thôn.
3. Ban tuyên giáo xã
- Chỉ đạo đội ngũ tuyên truyền viên, tập trung thông tin, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhằm lan tỏa đợt sinh hoạt chính trị.
- Theo dõi, kiểm tra, giám sát, tổng hợp, báo cáo về Đảng ủy kết quả đợt sinh hoạt chính trị trên địa bàn xã.
4. Văn phòng Đảng ủy
Tham mưu công văn triệu tập Hội nghị, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị đạt kết quả.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Vững bước dưới cờ Đảng” nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) và 94 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 - 28/3/2024).Đảng ủy yêu cầu các chi bộ, UBND xã, UỶ ban Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội xã triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kểt quả.

Tác giả: Đảng uỷ xã

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo


Thăm dò ý kiến


Xin bạn cho ý kiến về cổng thông tin của chúng tôi ?
Kết quả bình chọn

Xin bạn cho ý kiến về cổng thông tin của chúng tôi ?

Bình thường
 
25%
5 Phiếu
Đẹp, tiện lợi tra cứu
 
50%
10 Phiếu
Cần chỉnh sửa thêm
 
25%
5 Phiếu
Tổng cộng: 20 Phiếu
X

LIÊN KẾT WEBSITE

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TIÊN NGỌC, HUYỆN TIÊN PHƯỚC
Địa chỉ: Xã Tiên Ngọc - Tiên Phước - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập